Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

 

Tyto Zásady doplňují Obchodní a licenční podmínky pro nákup v eshopu www.levne3dtiskarny.cz.

 

I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Provozovatelem Levné 3D tiskárny s.r.o., identifikační číslo 07679823, se sídlem Pod Žuchovem 1047, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika, e-mail: 3dtisk@podpalcem.eu,

Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.

Provozovatel je mimo jiné prodejcem 3D tiskáren a jejich příslušenství a za tímto účelem provozuje eshop www.levne3dtiskarny.cz. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
 • za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
 • marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele 
 • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje jsou dále předávány a zpracovávány přepravními společnostmi Česká pošta s.p. a PPL s.r.o. za účelem dopravy objednaného zboží k zákazníkovi v rozsahu nezbytně nutném. Přepravním společnostem poskytujeme za účelem přepravy zboží údaje o dodací adrese, kontaktní telefon a email.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Na fyzické osoby, které se registrují jako zákazník a/nebo objednají zboží u Provozovatele na eshopu www.levne3dtiskarny.cz (dále jen „Zákazník“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

Zákazník bere na vědomí, že registrací nebo odesláním objednávky započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Zákazníkem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Zákazníkem vyplývají.

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem. 

Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail – budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Zákazníka dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 12 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Zákazníkem odvolán.

Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, 6 a 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

Zákazník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Osobní údaje Zákazníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti THINline s.r.o. a Google LLC. Provozovatel využívá služby Český hosting a Google Drive, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.

III. Práva Zákazníka související se zpracováváním

Zákazník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Zákazník má dále právo:

 • získat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 • na omezení zpracování Osobních údajů; a
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu 3dtisk@podpalcem.eu;
 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu 3dtisk@podpalcem.eu, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Zákazníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li Zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese 3dtisk@podpalcem.eu.

Pokud Zákazník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Zákazník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Zákazníci, kteří prostřednictvím registrace nebo objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Zákazníka e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 1.12.2018.