Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.levne3dtiskarny.cz.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kontaktní údaje

Levné 3D tiskárny s.r.o.
Pod Žuchovem 1047
74401 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 07679823
DIČ: CZ07679823
Email: info@levne3dtiskarny.cz
Tel: 603 459 700
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku dne 28.11.2018 Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76794
.

I. Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Levné 3D tiskárny s.r.o. (dále jen společnost nebo prodávající) jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Kupujícím podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Kupní smlouva

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a Doprava, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky e-shopu.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím, které je neprodleně potvrzeno prodávajícím kupujícímu informativním e-mailem na jím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Objednávka zboží je proto závazná a při jejím stornování bude účtován storno poplatek ve výši 25% z hodnoty objednaného zboží skladem nebo 75% ceny zboží na objednávku. Dále budou připočteny skutečné náklady na manipulaci, přepravní náklady atp.

Kupující (zejména pak kupující podnikatel ze Slovenska) je povinen před odesláním objednávky řádně vyplnit a zkontrolovat dodací a fakturační adresu, kontakty a informace o podnikateli či společnosti jako jsou IČ a DIČ. Po odeslání objednávky kupujícím není možné tyto údaje dodatečně měnit. V případě chybně vystavené faktury na základě chybně vyplněných údajů, nese kupující veškeré náklady na opravu faktury, které mu budou doúčtovány.

Ceny uvedené na e-shopu jsou platné pouze pro objednávky učiněné přes e-shop. Objednávky zaslané jinou formou akceptujeme jen ve vyjímečných případech a to s nejnižší prioritou. Za každou takto objednanou položku bude účtován administrativní poplatek ve výši 30 Kč bez DPH + jednorázový poplatek ve výši 100 Kč bez DPH za zpracování objednávky. 

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, není dostatek položek skladem pro vykrytí celé objednávky atp. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet do tří pracovních dnů.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Fotografie zboží mohou mít pouze informativní charakter.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

Pokud kupující požaduje zboží, které není v nabídce internetového obchodu, nelze od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

III. Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do ukončení záruční doby od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době uvedené v nabídce zboží od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Nepodstatné porušení smlouvy
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

IV. Odstoupení od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě více zásilek běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě a to e-mailem, kontaktním formulářem nebo poštou.
Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo pro něj bylo speciálně objednáno (zboží nebylo v nabídce e-shopu).
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno v původním stavu a v původních obalech. Stavebnice musí být rozebrána do původního stavu, jednotlivé komponenty musí být zabaleny do původních obalů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě zaslání zboží na dobírku se dobírkový poplatek nevrací (nejedná se o náklad na dopravu, ale o náklad na úhradu zboží). Nabízí-li prodejce u dodání zboží několik možností dopravy, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo náklady nutné k uvedení zboží do původního stavu včetně obalů (vrácené zboží je poškozeno např. při montáži nebo používání, je zbaveno ochranných obalů a viditelně poškozeno např. poškrábáním) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za poškození není považována úprava dílů v souladu s montážním návodem nebo návodem k použití (např. úprava délky řemenů, teflonových bowdenů apod.). V případě, kdy si není kupující jist, že si stavebnici ponechá, proto důrazně doporučujeme ponechávat ochranné fólie na akrylových dílech a pracovat maximálně obezřetně tak, aby nedošlo k poškození jednotlivých komponent. Náhrada poškozených komponent bude řešena výměnou nebo opravou a bude kupujícímu vyčíslena dle skutečnosti. V případě, že nebude zboží v původním stavu (týká se zejména stavebnic) a v původních označených obalech (včetně interních obalů jednotlivých komponent), bude účtována práce nutná k přebalení a kompletaci zboží. Práce je účtována hodinovou sazbou 250,-. Prodávající upozorňuje kupujícího, že pouhá kompletace a přebalení stavebnice trvá cca 2 hod. V případě, že má kupující zájem o zaslání poškozeného zboží nebo poškozených součástí, které budou uvedeny do původního stavu výměnou, oznámí toto prodávajícímu v okamžiku odstoupení od smlouvy nebo nejpozději do dvou dnů ode dne odeslání vyúčtování nákladů prodávajícím. Prodávající je v tomto případně oprávněn účtovat náklady na přepravu poškozeného zboží v plné výši. Po uplynutí termínu bude poškozené zboží zlikvidováno.

Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V odstoupení od kupní smlouvy prodávající nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, sdělí číslo objednávky nebo daňového dokladu, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení kupní ceny.
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat písemně na adresu sídla společnosti nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@levne3dtiskarny.cz nebo do datové schránky prodávajícího
.
Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, který je ochráněn novým obalem, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. O odeslání zboží do provozovny (prodejního skladu) je třeba prodávajícího informovat např. emailem, jinak nemusí být zásilka přijata.

Postup při uplatnění práva z vadného plnění (reklamaci) najdete v Reklamačním řádu.

Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
V případě nepřevzetí zásilky, u která nebyla zrušena objednávka nebo byla např. chybně uvedená adresa, bude po jejím vrácení dopravcem následně po objednateli požadována úhrada skutečné ceny dopravy, manipulační poplatek a balné ve výši 100 Kč (nezahrnuje skutečné náklady na dopravu). Upozorňujeme, že součástí objednávky je mimo specifikace zboží i přesná identifikace počítače, ze kterého byla odeslána a je možné jej dohledat. 
Objednávku lze stornovat (zrušit) telefonicky (603 459 700), případně e-mailem (info@levne3dtiskarny.cz), pokud zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží (skutečné přepravní náklady, manipulační poplatky a balné ve výši 100 Kč).
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

NEKOMPLETNÍ OBJEDNÁVKY

V případě, že objednávka obsahuje zboží, které není aktuálně skladem (obsahuje zboží, které má dostupnost "skladem u dodavatele", "na objednávku", "na cestě" nebo je skladové množství zboží nižší než je objednané množství), bude objednávka expedována až po naskladnění všech objednaných položek. Pokud si zákazník přeje zboží skladem odeslat ihned a ostatní až po jeho naskladnění, vybere jako formu přepravy rozdělení objednávky. Zboží bude rozděleno max. do dvou zásilek.

Prodávající si vyhrazuje právo na odebrání dlouhodobě nedostupných položek zboží z objednávky. O této skutečnosti bude kupující informován.

ZMĚNA DOPRAVCE

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce. Tohoto práva vyžije zejména v případě, kdy objednané zboží posílá přímo dodavatel prodávajícího. Zpravidla se jedná o větší množství objednaného zboží nebo o případ, kdy odeslání zboží přímo od dodavatele urychlí doručení zboží. O této skutečnosti bude kupující informován.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatel internetového obchodu www.levne3dtiskarny.cz, i prodávájící, uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Podmínky ochrany osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o vás získali v rámci návštěvy našich internetových stránek, zpracovává prodávající, který je správcem (dále jako „Správce“). Účelem zpracování osobních údajů je především plnění kupní smlouvy, vedení stavu vašeho zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v předcházející větě. Máte práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je pro realizaci uvedeného účelu plnění smlouvy a odpovědnosti za vady nezbytné. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále Vás informujeme, že pokud do poznámky v objednávce neuvedete svůj nesouhlas, je Správce oprávněn zpracovat Vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu za účelem nabízení produktů a služeb Správce (i poštou) a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na Váš e-mail ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..
Při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení, máte všechna výše uvedená práva s tím, že souhlas pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání vašeho souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů
1. plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.
2. v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Rozsah údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka na www.levne3dtiskarny.cz a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, firmu (je-li nákup realizován na firmu) a dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu.

Informační povinnost
Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.