Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době a bylo zákazníkem nakoupeno v internetovém obchodě www.levne3dtiskarny.cz.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.
Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupujícím podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem není předmětem reklamačního řádu, je řešeno v Obchodních podmínkách.

Vady zboží
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Práva z vady zboží 
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Délka záruky
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době záruky. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v záručním listě (pokud byl vystaven) a odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku.
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Má-li být podle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.

Délka záruky na pohyblivé mechanické součástky, baterie a ostatní spotřební materiál (vrtáky, nože, řemeny, kolečka, ložiska, matice, kluzná pouzdra a pod.) je omezena délkou 6 měsíců.

Délka záruky pro kupujícího podnikatele jsou 3 kalendářní měsíce od převzetí zboží, pokud není smluvně stanoveno jinak.

Uplatnění reklamace
Prodávající přijme reklamaci v sídle společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm avizovanou zásilkou na kontakt prodávajícího. Reklamaci lze po předchozí domluvě uplatnit také osobně v sídle společnosti prodávajícího nebo u Vás.
 

Vyřízení reklamace
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Podmínkou řádné reklamace je předložení správně, úplně a čitelně vyplněného a prodávajícím potvrzeného daňového dokladu a záručního listu (pokud byl u zboží přiložen). K reklamovanému zboží se vždy musí přiložit písemný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a telefonní číslo, případně e-mail. 
Opravy některých vad či závad prodávající přímo neprovádí.
V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou, uplatní právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu (v autorizovaných servisních střediscích) a to zejména v případě, kdy uvedený podnikatel má místo podnikání bližší kupujícímu než prodávající.
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, na webové stránce výrobce nebo dodavatele (je uveden v nabídce zboží), nebo jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek (prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace). Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
O vyřízení reklamace prodávající spotřebitele vyrozumí.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména v případě:
• Neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu.
• Neodborného zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Pokud jste se zbožím obdrželi nevyplněný záruční list a neposlali jste si ho následně potvrdit, zašlete nám ho s číslem daňového dokladu (faktury) poštou na adresu místa podnikání a my Vám ho potvrzený odešleme obratem zpět.
Vždy před případným odesláním jakékoliv zásilky na naši adresu je třeba se předem domluvit na dalším postupu. Jinak může dojít k situaci, že zásilka nebude přijata a bude vrácena přepravci. 

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
- Předem s námi dohodnete, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady, a jakým způsobem.
- Reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Pokud dopravu reklamovaného zboží zajistíme na vlastní náklady, budeme po Vás požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů.
- Zašlete nám normální poštou Vámi podepsanou žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, uvedete v ní číslo faktury, přiložíte kopii reklamačního protokolu, doložíte výši nákladů (kopie účtenky za poštovné, přepravní list apod.) a uvedete číslo účtu, kam má být úhrada zaslána.
V případě, že od nás nebudete mít souhlas s konkrétním způsobem dopravy reklamovaného zboží, budou Vám uhrazeny nejmenší nutné náklady.
Pokud nebude záruční opravnou reklamace uznána, budou Vám účtovány námi vynaložené náklady na dopravu zboží.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. prosince 2018.