Všeobecné obchodné podmienky 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.levne3dtiskarny.cz a www.lacne3dtlaciarne.sk.

Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje

Levné 3D tiskárny s.r.o.
Pod Žuchovem 1047
74401 Frenštát pod Radhoštěm
Česká republika
IČO: 07679823
DIČ: CZ07679823
Email: info@levne3dtiskarny.cz
Tel: 603 459 700

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri dňa 28.11.2018 Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 76794.

I. Vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Levné 3D tiskárny s.r.o. (Ďalej len spoločnosť alebo predávajúci) ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

Kupujúcim podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. pre účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu súvisiacou s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

II. Kúpna zmluva

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a Doprava, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky e-shopu.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim, ktoré ju bezodkladne potvrdené predávajúcim kupujúcemu informatívnym e-mailom na ním zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Objednávka tovaru je preto záväzná a pri jej stornovaní bude účtovaný storno poplatok vo výške 25% z hodnoty objednaného tovaru na sklade alebo 75% ceny tovaru na objednávku. Ďalej budú pripočítané skutočné náklady na manipuláciu, prepravné náklady atp.

Kupujúci (najmä kupujúci podnikateľ alebo spoločnosť zo Slovenska) je povinný pred odoslaním objednávky riadne vyplniť a skontrolovať dodaciu a fakturačnú adresu, kontakty a informácie o podnikateľovi alebo spoločnosti ako sú IČO a DIČ. Po odoslaní objednávky kupujúcim nie je možné tieto údaje dodatočne meniť. V prípade chybne vystavenej faktúry na základe chybne vyplnených údajov, znáša kupujúci všetky náklady na opravu faktúry, ktoré mu budú doúčtované.

Ceny uvedené na e-shope sú platné len pre objednávky uskutočnené cez e-shop. Objednávky zaslané inou formou akceptujeme len vo výnimočných prípadoch a to s najnižšou prioritou. Za každú takto objednanú položku bude účtovaný administratívny poplatok vo výške 1,20 € bez DPH + jednorazový poplatok vo výške 4 € bez DPH za spracovanie objednávky.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do troch pracovných dní.

Predávajúci je platcom DPH v ČR, ceny tovarov a služieb sú uvádzané ako ceny s DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, pokiaľ nie je uvedené inak. Náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvoleného poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady, v prípade osobného odberu v mieste podnikania nie sú poplatky za dopravu a platbu účtované.

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny tovaru platia pre nakup tovaru uskutočněný výhradne na e-shope predajca. Fotografie tovaru môžu mať iba informatívny charakter.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim.

Ak kupujúci požaduje tovar, ktorý nie je v ponuke internetového obchodu, nemožno od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

III. Práva a povinností z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka ČR a platnou legislativou EU).

Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo akosť, nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do ukončenia záručnej doby od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nieje povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru, v dobe uvedenej v ponuke tovaru od prevzatia alebo v dobe šiestich mesiacov, ak doba nie je uvedená. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu, ktorá je sučasťou ponuky.

Podstatné porušenie zmluvy

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady

b) na odstránenie vady opravou veci

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny

d) odstúpiť od zmluvy.

Nepodstatné porušenie zmluvy

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka ČR právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade viacerých zásielok beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete a to e-mailom, kontaktným formulárom alebo poštou.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka ČR, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu alebo pre neho bolo špeciálne objednané (tovar nebol v ponuke e-shopu).

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave a v pôvodných obaloch. Stavebnica musí byť rozobraná do pôvodného stavu, jednotlivé komponenty musia byť zabalené do pôvodných obalov. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade zaslania tovaru na dobierku sa dobierkový poplatok nevracia (nejedná sa o náklad na dopravu, ale o náklad za úhradu tovaru). Ak predajca ponúka dodanie tovaru niekoľkými možnosťmi dopravy, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejšiu z nich.

Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare alebo náklady potrebné na uvedenie tovaru do pôvodného stavu vrátane obalov (vrátený tovar je poškodený napr. pri montáži alebo používaní, je zbavené ochranných obalov a viditeľne poškodené napr. poškriabaním) je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Za poškodenie sa nepovažuje úprava dielov v súlade s montážnym návodom alebo návodom na použitie (napr. úprava dĺžky remeňov, teflónových bowdenov pod.). V prípade, keď si nie je kupujúci istý, že si stavebnicu ponechá, preto dôrazne odporúčame ponechávať ochranné fólie na akrylových dieloch a pracovať maximálne obozretne tak, aby nedošlo k poškodeniu jednotlivých komponentov. Náhrada poškodených komponentov bude riešená výmenou alebo opravou a bude kupujúcemu vyčíslená podľa skutočnosti. V prípade, že nebude tovar v pôvodnom stave (týka sa najmä stavebníc) a v pôvodných označených obaloch (vrátane interných obalov jednotlivých komponentov), ​​bude účtovaná práca potrebná na prebalenie a kompletizáciu tovaru. Práca je účtovaná hodinovou sadzbou 250,- + DPH. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že samotná kompletizácia a prebalenie stavebnice trvá cca 2 hod. V prípade, že má kupujúci záujem o zaslanie poškodeného tovaru alebo poškodených súčastí, ktoré budú uvedené do pôvodného stavu výmenou, oznámi toto predávajúcemu v okamihu odstúpenia od zmluvy alebo najneskôr do dvoch dní odo dňa odoslania vyúčtovania nákladov predávajúcim. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený účtovať náklady na prepravu poškodeného tovaru v plnej výške. Po uplynutí termínu bude poškodený tovar zlikvidovaný.

Kupujúci má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.

V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka ČR právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

V odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúci najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy, oznámi číslo objednávky alebo daňového dokladu, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať písomne ​​na adresu sídla spoločnosti alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@levne3dtiskarny.cz alebo do dátovej schránky predávajúceho. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, v pôvodnom obale, ktorý je ochránený novým obalom, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. O odoslaní tovaru do prevádzkarne (predajného skladu) treba predávajúceho informovať napr. emailom, inak nemusí byť zásielka prijatá.

Postup pri uplatnení práva z chybného plnenia (reklamácii) nájdete v Reklamačnom poriadku.

Vzájomné vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Prípadné spory možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodní inspekce, alebo spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete TU.

V. Preprava a dodanie tovaru

V prípade neprevzatia zásielky, u ktorej nebola zrušená objednávka alebo bola napr. chybne uvedená adresa, bude po jej vrátení dopravcom následne po objednávateľovi požadovaná úhrada skutočnej ceny dopravy, manipulačný poplatok a balné vo výške 5 Euro (nezahŕňa skutočné náklady na dopravu). Upozorňujeme, že súčasťou objednávky je okrem špecifikácie tovaru aj presná identifikácia počítača, z ktorého bola odoslaná a je možné ho dohľadať.

Objednávku možno stornovať (zrušiť) telefonicky (603 459 700), prípadne e-mailom (info@levne3dtiskarny.cz), ak tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má predajca nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru (skutočné prepravné náklady, manipulačné poplatky a balné vo výške 5 Euro).

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Nekompletné objednávky

V prípade, že objednávka obsahuje tovar, ktorý nie je aktuálne skladom (obsahuje tovar, ktorý má dostupnosť "na dotaz", "na objednávku", "na ceste" alebo je skladové množstvo tovaru nižšie ako je objednané množstvo), bude objednávka expedovaná až po naskladnení všetkých objednaných položiek. Pokiaľ si zákazník praje tovar skladom odoslať ihneď a ostatné až po jeho naskladnení, vyberie ako formu prepravy rozdelenie objednávky. Tovar bude rozdelený max. do dvoch zásielok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na odobratie dlhodobo nedostupných položiek tovaru z objednávky. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný.

Zmena dopravcu

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu dopravcu. Tohto práva vyžije najmä v prípade, kedy objednaný tovar posiela priamo dodávateľ predávajúceho. Spravidla sa jedná o väčšie množstvo objednaného tovaru alebo o prípad, kedy odoslanie tovaru priamo od dodávateľa urýchli doručenie tovaru. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný.

VI. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.levne3dtiskarny.cz, aj predávajúci, uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR a EU.

Podmienky ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytol/a alebo ktoré sme o vás získali v rámci návštevy našich internetových stránok, spracováva predávajúci, ktorý je správcom (ďalej ako "Správca"). Účelom spracovania osobných údajov je predovšetkým plnenie kúpnej zmluvy, vedenie stavu vášho zákazníckeho účtu, dodanie tovaru a plnenie zákonných povinností plynúcich zo zodpovednosti za vady (prípadné reklamácie). Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu uvedeného v predchádzajúcej vete. Máte práva podľa §§ 11 a 21 a nasl. zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov tj. najmä že máte právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu nepresných osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, výpis atď.. V prípade pochybností o dodržiavaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete na Správca obrátiť so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Osobné údaje môžu byť prípadne spracované na základe poverenia Správca podľa § 6 zákona č. 101/2000 Zb., tzv. spracovateľom, u ktorého Správca vždy zaistí adekvátne podmienky ochrany Vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je pre realizáciu uvedeného účelu plnenia zmluvy a zodpovednosti za vady nevyhnutné. Dozorným orgánom je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pri spracovaní osobných údajov na marketingové účely, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielania obchodných oznámení, máte všetky vyššie uvedené práva s tým, že súhlas na uvedené účely je úplne dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne ​​na adrese Správca a pre zasielanie obchodných oznámení e-mailom aj v rámci každého obchodného oznámení, ktoré Vám od nás e-mailom príde. Vaše osobné údaje môžu byť spracované po dobu do odvolania vášho súhlasu.

Účel spracovania osobných údajov

1. plnenie kúpnej zmluvy, vedenie stavu zákazníckeho účtu, dodanie tovaru a plnenie zákonných povinností plynúcich zo zodpovednosti za vady (prípadné reklamácie). Pre tieto účely sú údaje spracované po nevyhnutne nutnú dobu k naplneniu uvedených účelov.

2. v prípade udelenia súhlasu (napr. udeleného v rámci súťaží, marketingových akcií, apod.) či v prípade spracovania mena, priezviska, adresy a e-mailovej adresy subjektu údajov a nevyjadrenie nesúhlasu so spracovaním za účelom: marketingového využitia, ponúkanie výrokov a služieb a zasielanie obchodných oznámení. V danom prípade sa údaje spracované po dobu do odvolania súhlasu, ktoré môže byť urobené písomne ​​na adrese Správcu či v rámci každého jednotlivého obchodného oznámení zaslaného e-mailom.

Rozsah údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom subjekt údajov osobné údaje Správcovi poskytol, tj. hlavne v rozsahu registrácie zákazníka na www.levne3dtiskarny.cz a sú spracované vždy v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre naplnenie daného účelu a ak je pre určitý účel spracovania vyžadovaný súhlas, potom v rozsahu, ktorý je v predmetnom súhlasu špecifikovaný. Môže sa jednať najmä o meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo bankového účtu, firmu (ak je nákup realizovaný na firmu) a ďalej údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, tj. druh, množstvo, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu.

Informačná povinnosť

Každá dotknutá osoba má práva podľa §§ 11 a 21 a nasl. zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov tj. predovšetkým právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu nepresných osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, výpis, atď.. V prípade pochybností o dodržiavaní jeho práv v oblasti ochrany osobných údajov sa môže na Správcu obrátiť so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Ak sú osobné údaje spracované pre účely marketingového využitia, ponúkanie výrokov a služieb a zasielanie obchodných oznámení a ak je k takémuto spracovaniu vyžaduje súhlas, potom udelenie súhlasu je úplne dobrovoľné a tento súhlas môže byť odvolaný podľa podmienok uvedených vyššie. Osobné údaje môžu byť prípadne spracované na základe poverenia Správca podľa § 6 zákona č. 101/2000 Zb., Tzv. Spracovateľovi, u ktorých Správca vždy zaistí adekvátne podmienky ochrany osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov - www.uoou.cz.